៩ កន្លែងលើរាងកាយមនុស្សស្រី ដែលធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយ និងសម្រើបខ្លាំងបំផុត

Loading...
Loading...

ជាទូទៅមនុស្សប្រុសគ្រប់គ្នាបានដឹងថា សុដន់ គូទ និងប្រដាប់ភេទរបស់មនុស្សស្រីគឺជាតំបន់ដែលមានសម្រើបបំផុត។ តែជាក់ស្តែងនៅមានកន្លែងពិសេស ៩ ទៀតដែលអាចធ្វើឲ្យនាងមានអាម្មរណ៍ស្រស់ស្រាយបន្ទាប់ពីនាងនឿយហត់ពីការងារ និងធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍សម្រើបយ៉ាងខ្លាំង៖

1. ចន្លោះភ្លៅទាំង ២៖ លោកអ្នកអាចថើប ឬលិឍជុំវិញដំបន់នេះក៍បាន។

2. សក់៖ ស្ទាបអង្អែល និងម៉ាស្សាសក់របស់នាងថ្នមៗ។

3. កញ្ចឹងក៖ ថើប និងអង្អែលថ្នមៗ។

4. ឆ្អឹងដងកាំបិត៖ ថើប និងអង្អែលថ្នមៗនៅកន្លែងនេះនឹងធ្វើឲ្យនាងមានសម្រើបយ៉ាងខ្លាំង។

5. ស្មា និងខ្នង៖ តំបន់នេះធ្វើឲ្យនាងរសើប និងមានស្រៀវយ៉ាងខ្លាំង។

6. កន្លាក់ជង្គង់ខាងក្រោយ៖ តំបន់នេះក៏ជាកន្លែងដែលសម្រើបខ្លាំងដែរ។

7. ទងត្រចៀក៖ លិឍ ឬខាំច្បិតតិចៗនឹងធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង។

8. បាតដៃ៖ ការថើប ឬអង្អែលតំបន់នេះក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែរ។

9. ជើង៖ តំបន់នេះលោកអ្នកត្រូវម៉ាស្សាថ្មមៗដោយដៃរបស់លោកអ្នក៕

Loading...